I takt med den digitala och elektroniska utvecklingen, har varningssystem inte bara blivit vanligare utan också viktigare för oss i vår vardag. Allt från mobilen till bilen har inbyggda varningsfunktioner för att göra oss uppmärksamma på saker utanför normen. Men det finns även ett antal andra varningssystem som har samhällsbärande funktion. Vid katastrofer, olyckor, faror eller andra anmärkningsvärda händelser som berör allmänhetens intresse, finns olika system inrättade för att snabbt kunna få ut korrekt information till människor som befinner sig i eller i närheten av ett riskområde.Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Viktigt meddelande till allmänheten förkortat VMA är varningar som skickas ut till allmänheten vid särskilda, ofta hotfulla, händelser så som gift- eller gasutsläpp, omfattande brand eller annan större allvarlig olycka. Andra viktigt meddelande till allmänheten kan gälla beredskapslarm eller flyglarm om Sverige hamnar i krig.


Övervakningssystem som förutser naturkatastrofer

Genom alla tider har människan haft en ambivalent anknytning till naturen. Mycket av människans aktivitet här på jorden har gått ut på att försöka skapa trygghet, i denna strävan ingår även att omöjligt försöka tämja eller åtminstone kunna förutse naturens nyckfullhet.

Få saker skrämmer människan så mycket som naturkatastrofer, därför har ett stort intresse fästs vid att kunna förutse potentiella katastrofer samt att i förbereda samhällen på hur man bäst skall hantera krissituationer. En del i detta arbete är att skapa och driva varningssystem som övervakar och registrerar naturens rörelser och larmar om avvikelser från den vanliga rytmen uppstår.


Tsunamivarningssystem

TWS används som förkortning av engelskans Tsunami Warning System vilket är ett samlingsbegrepp för att beskriva olika varningssystem som finns upprättade för att varna om en eller flera tsunami (jättevågor) är att vänta.


Varningssystem för vulkaner och jordbävningar

Det finns omkring 4000 kontrollstationer världen över som håller koll på den seismologiska aktiviteten, vid förhöjd aktivitet slår systemet larm så att människor inom det berörda området ges tid att förbereda sig alternativt hinner evakueras.


Tips på användbar app:

Disaster Alert

Det är inte alltid man har tillgång till TV, radio eller tidningar. Disaster Alert är en gratis app som varnar för olika sorters naturkatastrofer över hela världen. Appen gör det möjligt att se vilka områden som är drabbade och omfattningen.

Ladda ner Android appen
Ladda ner Apple appen