Säkerhetschef går ibland även under yrkestiteln säkerhetsansvarig, i vissa fall inkluderar detta arbete även att uppfylla funktionen som säkerhetssamordnare.

Det kan finnas säkerhetschefer på flera olika nivåer inom en verksamhet, större bolag kan ha särskilda enheter med ansvar för säkerheten inom ett specifikt avgränsat område. Större koncerner har vanligtvis exempelvis IT-chefer och övervakningschefer och sedan en ledningsgrupp eller säkerhetschef med ett övergripande ansvar som arbetar med praxis, krav och riktlinjer för säkerheten inom verksamheten som helhet.

Det finns en mängd utbildningar och kurser som vänder sig till säkerhetschefer, men många gånger rekryteras dessa chefer internt bland personer med tidigare erfarenhet av ledarskap och chefsjobb. Möjligheterna till fortbildning och specialisering inom området säkerhet är i det närmaste oändliga, detta i kombination med att risker och hotbilder ständigt förändras gör arbetet som säkerhetschef både utmanade och spännande.

Behovet av chefer med kunskap inom säkerhetsområdet är mycket stort, vilket gör säkerhetschefer mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och allt tyder på att det även är ett framtidsyrke. En möjlig baksida med att välja detta yrke som karriärval, är att kraven ständigt förändras och tidigare kunskaper tenderar därför att snabbt bli inaktuella.