Det finns en antal olika myndigheter som arbetar för att hålla Sverige säkert. Här hittar du kortfattad information om respektive myndighet.


MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förkortningen MSB står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket är namnet på en statlig myndighet med ansvar att förebygga samt hantera olyckor och kriser i det svenska samhället.


Säkerhetspolisen Säpo

Den svenska säkerhetspolisen Säpo:s verksamhet inriktar sig i huvudsak på fem områden: Kontraspionage, Kontraterrorism, Författningsskydd, Säkerhetsskydd och Personskydd.


Polismyndigheten

Polisen har ett stort antal olika uppgifter men huvudsyftet är att stoppa brottslighet och skydda människor från att bli utsatta för brott. Arbetet bedrivs över hela landet dag som natt. Att arbeta som Polis är ett särskilt uppdrag som myndighetsperson med större ansvar och rättigheter än andra yrkesutövare.


Försvarsmakten

Försvarsmakten centrala uppgift är att försvara Sverige och ansvarar för nationens intressen i händelse av krig. I fredstid verkar myndigheten för att motverka destabilisering, understödja fredsbevarande insatser och bidra med humanitär hjälp.


Ekobrottsmyndigheten

Den svenska ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet inom åklagarväsendet. Myndigheten bekämpar ekonomisk brottslighet så kallade ekobrott.


Skatteverket

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket är även en brottsbekämpande myndighet vars uppgifter är bedriva brottsutredningar kopplade till skattebrott.