Att kunna skydda sig vid brand handlar om mycket mer än att bara ha bra utrustning, minst lika viktigt är kunskap, rutiner och övning. Fungerande brandsäkerhet förutsätter ett helhetsperspektiv, rätt tänk räddar liv och är det bästa sättet att förebygga att bränder uppstår.

Fokus för alla brandsäkerhet ligger alltid främst vid att förhindra att brand uppstår, anledningen till detta är att det är mycket lättare att förebygga bränder jämfört med att släcka dem när de väl brutit ut.

Grundläggande brandsäkerhet

Den mänskliga faktorn orsakar flest bränder och därför är goda rutiner den enskilt viktigaste förebyggande åtgärden inom brandsäkerhet.  Mycket förenklat handlar det om att aldrig lämna potentiella brandkällor utan övervakning, att stänga av apparatur som lätt överhettas och släcka ljus efter sig samt att förvara lättantändliga material, ämnen och vätskor på ett säkert vis samt att förhindra spridningsriskerna genom hålla exempelvis branddörrar stängda. Exakt hur dessa rutiner bör se ut beror på lokalen eller utrymmet som skall skyddas och de specifika risker som finns på platsen.

Även om goda rutiner kanske är det bästa brandskyddet som finns, bör man alltid utgå från att det förr eller senare kommer göras avsteg från rutinerna. Människans bästa vän när det handlar om brandsäkerhet är därför olika maskiner och säkerhetslösningar som håller koll om en olycka uppstår.

Brandvarnaren är ett obligatorium för alla som tar brandsäkerheten på allvar. Skulle en brand uppstå varnar larm tidigt vilket är avgörande för att kunna undvika en katastrof. I de flesta fall är det möjligt att släcka bränder i ett tidigt skede med brandsläckare eller brandfilt. För att dessa hjälpmedel skall vara användbara är det naturligtvis viktigt att kontrollera och funktionstesta allt material regelbundet

Vad gör man om det börjar brinna?

Om olyckan är framme och en brand bryter ut är goda råd dyra. Samtidigt är det svårt att tänka klart i skarpt läge och därför är det bra planera vad och i vilken ordning man göra olika saker om en brand bryter ut. Här har vi skapat en enkel prioritetslista som du kan följa:


Prioriteringslista vid brand


Prioritet nr 1 – undsätt personer i fara, men gör endast räddningsaktioner om kan ske utan risk för din egen hälsa.

Prioritet nr 2 – Varna andra som löper risk att drabbas så att de kan sätta sig i säkerhet.

Prioritet nr 3 – Ring 112 och larma räddningstjänsten, så kan de skicka brandkår och ambulans utifrån behov. Möt upp räddningstjänsten när de anländer.

Prioritet nr 4 – Släck elden om du bedömer att det är möjligt.

Prioritetslistan är ett förslag på ordning, men den bör inte följas blint, ibland kan en alternativ ordning vara att föredra.


Handskas med eld och rök – i farliga situationer

Även om man ofta talar om elden som livsfarlig är brandröken på sätt och vis lika farlig. Rök sprider sig snabbt och brandröken är giftig för människan. Effekterna av brandrök varierar och beror på vilken typ av material som brinner. Kolmonoxidförgiftning är den vanligaste formen av rökförgiftning, den för människan osynliga och luktfria giftiga gasen Kolmonoxid (CO) uppstår vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen. Kolmonoxid gör det svårt att andas och exponering leder i första hand till dåsighet, yrhet samt förlorat medvetande, om exponering sker i hög dos leder kolmonoxidförgiftningen till kvävning.

Det är inte bara vid uppenbara brandsituationer som kolmonxid kan bildas, gasen kan sippra in lokaler utan att man är medveten om det. Ett bra preventivt skydd är att installera en kolmonoxidvarnare som ett komplement till brandvarnare, den detekterar och mäter fortlöpande halten kolmoxid i luften och varnar innan nivåerna blir hälsovådliga.

Eld ger värme och skapar ljus och stämning, samtidigt är viktigt att ha respekt för eld. Onödigt många bränder uppstår på grund av bristande respekt och slarv. Se alltid till att övervaka levande ljus och öppna spisar, slarva inte med för- och efterarbetet, försäkra dig om att kaminen är hel och funktionell innan den används och var noga med att cigarrettfimpen eller den använda grillen inte antänder eldar.


Råd vid brandrök:
 • Rök kan tränga in i de flesta utrymmen och sprider sig mycket snabbt
 • Rök stiger uppåt, i rökfyllda utrymmen bör du därför hålla dig låg nära marken, ibland kan det vara nödvändigt att krypa fram.
 • Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus, välj en annan väg.
 • Om du blivit exponerad för brandrök, är det viktigt att du snabbt kommer ut till frisk luft.
  bild på en eld

  Råd vid eld
 • Kontrollera alltid skicket på apparater och utrustning innan du eldar i dem.
 • Lämna aldrig eldstäder eller levande ljus oövervakade.
 • Om en okontrollerad eld uppstår, undvik att ge syre till elden genom att t.ex. öppna stängda fönster.
 • Om du kommer till en stängd dörr öppna den aldrig utan att först ha kontrollerat att det inte brinner på andra sidan.
 • Rikta brandsläckaren mot glöden och inte mot lågorna.
 • Kom ihåg att aldrig utsätt dig för fara, ring då istället räddningstjänsten.