Nordicsec |.com

Även om man skulle önska att trygghet var en självklarhet i hemmet, på jobbet, i skolan och i samhället, är så inte alltid fallet. Otrygghet påverkar oss människor negativt och försämrar livskvaliteten. Nordisec hjälper dig vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att upprätthålla säkerheten och skapa en trygg tillvaro.

Om Nordisec Välj säkerhetsområde
Ökat intresse för säkerhetstjänster

Vad är en säkerhetsportal?

Den svagaste länken avgör hur pass bra du står rustad inför hot, kriser, brott och andra faror. Därför skall ett bra säkerhetstänk omfatta fler än ett område. Rätt skydd inom respektive område är nödvändigt för att skapa en övergripande säkerhet.

En säkerhetsportal gör det möjligt att hitta information om faror inom områden och hur man bäst kan förebygga och skydda sig mot dessa risker samt hur man kan hantera krissituationer då det som inte får hända inträffar.

Därför finns Nordisec säkerhetsportal

Även om information i sig inte räddar liv, kan information som omvandlas i handling göra det. Vår säkerhetsportal innehåller guider som gör det möjligt att minska otryggheten genom att vidta rätt åtgärder samt förbereda sig inför komplicerade och farliga situationer innan de uppstår.

En ensam människa är utelämnad till sitt öde och faror finns överallt. Därför är det inte konstigt att människan ständigt söker trygghet för att kunna leva ett liv i säkerhet. Med rätt kontakter, kunskaper, rutiner och redskap går det att skydda sig mot mycket.

Säkerhetsbranschen i Sverige

En allt större efterfrågan på säkerhetstjänster gör att den privata säkerhetsbranschen växer i mycket snabb takt. I dagsläget omsätter de företag som ingår i Säkerhetsbranschen omkring 22 miljarder kronor per år och antalet anställda medarbetare beräknas inom ett par år vara upp i över 30.000 personer.

Även om extrema händelser så som terrordåd spär på intresset för säkerhetstjänster, är branschen inte speciellt konjunkturkänslig. Sett till de senaste tio åren har exempelvis den årliga tillväxten kopplad till övervakningsinstallationer legat stabilt kring 3-4 procent oavsett om det varit låg- eller högkonjunktur.

I säkerhetsarbetet ingår följande delar:

  1. Identifiera faror.
  2. Förebygg och förhindra.
  3. Hantera krissituationer.
  4. Analysera och tolka.
  5. Dra lärdom av tidigare händelser.
kameraövervakning hjälper till att förhindra och bekämpa terror
juni 9, 2017

Utredning lägger grunden till en ny kameraövervakningslag

26 november 2015 fattades beslut om en utredning om Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd. Utredningen som faller under Justitiedepartementet skall se över den rådande kameraövervakningslagen, med “syftet att säkerställa att …

juni 5, 2017

Polisen bygger upp nytt nationellt kamerasystem

Hot om terrorattacker, nya ökande brottsformer, personalbrist, svårbevakade områden och ny bättre teknik listan med skäl till varför Polisen nu väljer att satsa på att bygga upp ett nytt nationellt …

maj 24, 2017

Höjd beredskap efter terrordådet i Manchester

Dagen efter terrorattacken i Manchester, England där en ensam gärningsman sprängde sig själv och dödade minst 22 personer, valde Storbritannien att höja terrorhotnivån till den högsta nivån på en femgradig …